bibija_365_1-min.png

Iz 9 - 12


9

1 Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku;
one što mrklu zemlju obitavahu
svjetlost jarka obasja.
2 Ti si radost umnožio,
uvećao veselje,
i oni se pred tobom raduju
kao što se ljudi raduju žetvi,
k’o što kliču kad se dijeli plijen.
3 Teški jaram njegov,
prečku što mu pleća pritiskaše,
šibu njegova goniča
slomi kao u dan midjanski.
4 Da, sva bojna obuća,
svaki plašt krvlju natopljen
izgorjet će
i bit će ognju hrana.

5 Jer, dijete nam se rodilo,
sina dobismo;
na plećima mu je vlast.
Ime mu je:
Savjetnik divni, Bog silni,
Otac vječni, Knez mironosni.
6 Nadaleko vlast će mu se sterat’
i miru neće biti kraja
nad prijestoljem Davidovim,
nad kraljevstvom njegovim:
učvrstit će ga i utvrdit
u pravu i pravednosti.
Od sada i dovijeka učinit će to
privržena ljubav Jahve nad vojskama.

7 Jahvina odmazda

Gospod posla riječ protiv Jakova
i ona pade na Izraela.
8 Sazna je sav narod njegov,
Efrajim i stanovnici Samarije
koji govorahu
naduta i ohola srca:
9 »Opeke nam popadaše,
gradit ćemo od tesanika;
sasjekoše nam divlje smokve,
cedre ćemo posaditi.«
10 Al’ Jahve podiže na brdo Sion njegove protivnike
i podbada neprijatelje njegove:
11 Aram s istoka, Filistejce sa zapada,
da svim ustima proždiru Izraela.
Na sve to gnjev se njegov neće smiriti,
ruka će mu ostat’ ispružena.

12 Ali se narod nije obratio
onom koji ga je bio,
ne tražiše Jahvu nad vojskama.
13 Zato Jahve odsiječe Izraelu
glavu i rep, palmu i rogoz
u jednom danu.
14 Starješina i odličnik – to je glava;
prorok, učitelj laži – to je rep.
15 Oni što vode narod taj – zavode ga,
a koji se vodit’ daju – propali su.
16 Stog mu Gospod neće poštedjet’ mladićâ,
sirotama njegovim i udovicama smilovat’ se neće.
Sav je taj narod bezbožan i zao,
na sva usta bezumno govori.
Na sve to gnjev se njegov neće smiriti,
ruka će mu ostat’ ispružena.

17 Da, bezbožnost se k’o oganj razmahala,
drač i trnje proždire,
pa upali šumsku guštaru,
stupovi se dima podižu.
18 Plamti zemlja od gnjeva Jahvina,
narod ognju hrana postaje.
Nitko ni brata svog ne štedi,
19 <19b> svatko jede meso svog susjeda.
<19a> Proždire zdesna, i opet je gladan;
guta slijeva, i opet sit nije:
20 Manaše Efrajima, Efrajim Manašea,
obojica zajedno Judu.
Na sve to gnjev se njegov neće smiriti,
ruka će mu ostat’ ispružena.

 

10

1 Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne,
koji ispisuju propise tlačiteljske;
2 koji uskraćuju pravdu ubogima
i otimlju pravo sirotinji mog naroda,
da oplijene udovice,
da opljačkaju sirote!
3 Što ćete činiti u dan kazne
kad izdaleka propast dođe?
Kom ćete se za pomoć uteći,
gdje ostaviti blago svoje
4 da se ne morate među roblje pognuti,
pasti među poklanima?
Na sve to gnjev se njegov neće smiriti,
ruka će mu ostat’ ispružena.

5 Protiv jednoga asirskog kralja

Jao Asiru, šibi gnjeva mojega,
prutu kojim srdžba moja zamahuje!
6 Na puk ga poslah nevjeran,
na narod što me razjari,
da ga oplijeni i opljačka,
da ga izgazi k’o blato na ulici.
7 Ali on nije tako mislio
i u srcu nije tako sudio,
već u srcu zasnova zator,
istrebljenje mnogih naroda.
8 Govoraše: »Nisu li svi knezovi moji kraljevi?
9 Nije li Kalno kao Karkemiš?
Nije li Hamat kao Arpad,
Samarija kao Damask?
10 Kao što mi ruka dosegnu kraljevstva kumira,
bogatija kipovima od Jeruzalema i Samarije,
11 kao što učinih sa Samarijom i kumirima njenim,
neću li učiniti s Jeruzalemom i s likovima njegovim?«
12 I kad dovrši Gospod sve djelo svoje na gori Sionu i u Jeruzalemu, kaznit će plod ohola srca kralja asirskog i drskost njegovih ponositih očiju. 13 Jer reče: »Učinih snagom svoje ruke
i mudrošću svojom, jer sam uman;
uklonih međe narodima
i blaga njihova opljačkah,
kao junak oborih one
što sjede na prijestoljima.
14 Ruka moja kao gnijezda zgrabi
bogatstva narodâ.
Kao što se kupê ostavljena jaja,
zemlju svu sam pokupio
i nikog ne bî krilima da zalepeće,
kljun otvori, zapijuče.«

15 Zar se hvali sjekira
povrh onog koji njome siječe?
Hoće li se oholit’ pila
povrh onog koji njome pili?
K’o da šiba maše onim koji je podiže,
il’ štap diže onog koji drvo nije;
16 Jahve nad vojskama poslat će stoga
gojaznima njegovim skončanje,
slavu će mu ognjem potpaliti,
kao što se vatra potpiruje.
17 Svjetlost Izraelova bit će poput ognja,
Svetac njegov kao plamen
koji će zapalit’ i proždrijeti drač njegov
i trnje njegovo u jednome danu.
18 I krasotu njegovih šuma i voćnjaka
uništit će od srčike do kore,
ona će biti k’o bolesnik što se trne;
19 ostatak stabala šumskih
bit će lako izbrojiti –
dijete će ih lako popisati.

20 Ime Šear Jašub

U onaj dan:
Ostatak Izraelov i preživjeli iz kuće Jakovljeve
neće se više oslanjati na onoga koji ih bije,
već će se iskreno oslanjati na Jahvu, Sveca Izraelova.
21 Ostatak će se vratiti, ostatak Jakovljev
Bogu jakome.

22 Najava uništenja

Zaista, o Izraele, sve da naroda tvojega ima kao pijeska u moru, samo će se Ostatak njegov vratiti. Određeno je uništenje, pravda se prelila, 23 Jahve, Gospod nad vojskama, poharat će, kako odredi, svu zemlju.

24 Proroštvo

Zato ovako govori Jahve nad vojskama:
»O narode moj što prebivaš na Sionu,
ne boj se Asira kad te šibom tuče,
kad štap diže na tebe.
25 Jer, još malo, vrlo malo,
i gnjev moj će prestati,
moja će ih jarost uništiti.«
26 Na nj će Jahve nad vojskama
bičem zamahnuti,
kao kad udari Midjan
na stijeni Orebu,
i štap će dići nad more
k’o na putu egipatskom.
27 U onaj dan:
s leđa će ti breme pasti
i jaram njegov s vrata će ti nestat’.

28 Zavojevač

Ide on od Rimona,
dolazi na Ajat,
prelazi Migron,
u Mikmasu breme odlaže.
29 Prelaze klance,
u Gebi im je noćište;
Rama dršće,
Gibea Šaulova bježi.
30 Viči iza glasa, Bat Galime!
Slušaj ga, Lajšo!
Odgovori mu, Anatote!
31 Madmena pobježe,
utekoše stanovnici gebimski.
32 Još danas zaustavit će se u Nobu,
rukom prijeti gori Kćeri sionske,
brijegu jeruzalemskom.

33 Gle, Jahve, Gospod nad vojskama,
kreše grane silom strahovitom:
najviši su vršci posječeni,
ponajviši sniženi.
34 Pod sjekirom pada šumska guštara,
sa slavom svojom pada Libanon.

 

11

1 Dolazak pravednoga kralja

Isklijat će mladica iz panja Jišajeva,
izdanak će izbit’ iz njegova korijena.
2 Na njemu će duh Jahvin počivat’,
duh mudrosti i umnosti,
duh savjeta i jakosti,
duh znanja i straha Gospodnjeg.
3 Prodahnut će ga strah Gospodnji:
neće suditi po viđenju,
presuđivati po čuvenju,
4 već po pravdi će sudit’ ubogima
i sud prav izricat’ bijednima na zemlji.
Šibom riječi svoje ošinut će silnika,
a dahom iz usta ubit’ bezbožnika.
5 On će pravdom opasati bedra,
a vjernošću bokove.

6 Vuk će prebivati s jagnjetom,
ris ležati s kozlićem,
tele i lavić zajedno će pásti,
a djetešce njih će vodit’.
7 Krava i medvjedica zajedno će pásti,
a mladunčad njihova skupa će ležati,
lav će jesti slamu k’o govedo.
8 Nad rupom gujinom igrat će se dojenče,
sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.
9 Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti
na svoj svetoj gori mojoj:
zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom
kao što se vodom pune mora.

10 Povratak izgnanika

U dan onaj: Jišajev izdanak,
dignut kao stijeg narodima,
puci će željno tražiti.
I prebivalište njegovo bit će slavno.
11 U dan onaj: Jahve će drugi put ruku pružiti
da otkupi ostatak svoga naroda,
one što ostanu iz Asira i iz Egipta,
iz Patrosa, Kuša i Elama,
iz Šineara, Hamata i s morskih otoka.
12 Podignut će stijeg narodima,
sabrat će Izraelu prognanike
i skupiti Judi raspršene
sa sva četiri kraja zemlje.
13 Ljubomor će nestat’ Efrajimov,
bit će istrijebljeni dušmani Judini;
Efrajim neće više zavidjeti Judi,
a Juda neće biti neprijatelj Efrajimu.
14 Filistejcima na zapadu za vrat će sjesti,
zajedno će plijeniti sinove Istoka;
ruku će svoju pružit’ na Edom i Moab,
bit će im pokorni sinovi Amonovi.
15 Jahve će isušit’ zaljev mora egipatskog,
zamahnut će rukom protiv Eufrata;
snagom daha razbit će ga na sedam potoka
da se u obući može prelaziti:
16 i bit će cesta ostatku njegova naroda,
koji preživio bude iz Asira,
kao što bijaše Izraelcima
kad iziđoše iz zemlje egipatske.

 

12

1 Pjesma zahvalnica

Reći ćeš u dan onaj: »Hvalim te, Jahve,
ràzgnjêvi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj
i ti me utješi!
2 Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Jahve snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.«
3 I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvorâ spasenja.
4 Reći ćete u dan onaj:
»Hvalite Jahvu,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!
5 Pjevajte Jahvi, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
6 Kličite i radujte se,
stanovnici Siona,
jer je velik među vama
Svetac Izraelov!«


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

02:15 Krunica - Radosna otajstva
02:40 Glazba
03:30 Čitamo knjigu - časni sluga Božji fra Ante Antić: „Miljokazi na putu života“ - pisma vjernicima; priredili: Ivan Macut i Dinko Aračić
04:00 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast o. Ante Gabrića u lipnju

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Peta devetnica od 20. do 28. lipnja 2024.Uvod Nakon Marijina...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.