bibija_365_1-min.png

Ps 101 - 105


101

1 PSALAM 101 (100)

Lik dobra vladara

Davidov.
Psalam. Da zapjevam o dobroti i pravdi,
tebi, Jahve, da zasviram!
2 Razmatrat ću put savršenstva:
kad li ćeš k meni doći?
Hodit ću u nedužnosti srca
u domu svojemu.
3 Neću stavljati pred oči svoje
ništa opako.
Mrzim čovjeka koji čini zlo:
on neće biti uza me.
4 Opako će srce biti daleko od mene;
o zlu neću da znadem.

5 Tko kleveće bližnjeg u potaji,
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta
ja ne podnosim.

6 Pogled upravljam k vjernima na zemlji
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem nedužnim,
taj će mi služiti.

7 Neće prebivati u kući mojoj
tko spletke snuje.
Tko govori laži, neće opstati
pred mojim očima.

8 Svaki ću dan istrebljivati
sve zlikovce u zemlji;
iskorijenit ću iz grada Jahvina
sve koji čine bezakonje.

 

 

102

1 PSALAM 102 (101)

Molitva u nesreći

Molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu
izlijeva pred Jahvom.
2 Jahve, usliši molitvu moju,
i vapaj moj k tebi da dođe!
3 Nemoj sakrivati lice od mene
u dan moje nevolje!
Prigni k meni uho svoje:
kad te prizovem, brzo me usliši!

4 Jer moji dani nestaju poput dima,
a moje kosti gore kao oganj.
5 Srce mi se suši kao pokošena trava
i kruh svoj zaboravljam jesti.
6 Od snažnih jecaja mojih
kosti mi uz kožu prionuše.

7 Sličan sam čaplji u pustinji,
postah k’o ćuk na pustoj razvalini.
8 Ne nalazim sna i uzdišem
k’o samotan vrabac na krovu.
9 Svagda me grde dušmani moji;
mnome se proklinju što bjesne na me.

10 Pepeo jedem poput kruha,
a piće svoje miješam sa suzama
11 zbog tvoje ljutine i gnjeva,
jer si me digao i bacio.
12 Moji su dani k’o oduljena sjena,
a ja se, gle, sušim poput trave.

13 A ti, o Jahve, ostaješ dovijeka
i tvoje ime kroza sva koljena.
14 Ustani, smiluj se Sionu:
vrijeme je da mu se smiluješ
– sada je čas!
15 Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo,
žale ruševine njegove.

16 Tad će se pogani bojati, Jahve, imena tvojega
i svi kraljevi zemlje slave tvoje
17 kad Jahve opet sazda Sion,
kad se pokaže u slavi svojoj,
18 kad se osvrne na prošnju ubogih
i ne prezre molitve njihove.

19 Nek’ se zapiše ovo za budući naraštaj,
puk što nastane neka hvali Jahvu.
20 Jer Jahve gleda sa svog uzvišenog svetišta,
s nebesa na zemlju gleda
21 da čuje jauke sužnjeva,
da izbavi smrti predane,
22 da se na Sionu navijesti ime Jahvino
i njegova hvala u Jeruzalemu
23 kad se narodi skupe
i kraljevstva da služe Jahvi.

24 Putem je istrošio sile moje,
skratio mi dane.
25 Rekoh: »Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih!
Kroza sva koljena traju godine tvoje.

26 U početku utemelji zemlju,
i nebo je djelo ruku tvojih.
27 Propast će, ti ćeš ostati,
sve će ostarjeti kao odjeća.
Mijenjaš ih poput haljine i nestaju:
28 ti si uvijek isti
– godinama tvojim nema kraja.

29 Djeca će tvojih slugu živjeti u miru
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom.«

 

 

103

1 PSALAM 103 (102)

Bog je ljubav

Davidov. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
2 Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja,
i ne zaboravi dobročinstva njegova:
3 on ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
4 on ti od propasti čuva život,
kruni te dobrotom i ljubavlju;
5 život ti ispunja dobrima,
k’o orlu ti se mladost obnavlja.

6 Jahve čini pravedna djela
i potlačenima vraća pravicu,
7 Mojsiju objavi putove svoje,
sinovima Izraelovim djela svoja.

8 Milosrdan i milostiv je Jahve,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
9 Jarostan nije za vječna vremena
niti dovijeka plamti srdžba njegova.
10 Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

11 Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
12 Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

13 Kako se otac smiluje dječici,
tako se Jahve smiluje onima što ga se boje.
14 Jer dobro zna kako smo sazdani,
spominje se da smo prašina.

15 Dani su čovjekovi kao sijeno,
cvate k’o cvijetak na njivi;
16 jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema,
ne pamti ga više ni mjesto njegovo.

17 Al’ ljubav Jahvina vječna je nad onima što ga se boje
i njegova pravda nad sinovima sinova,
18 nad onima što njegov Savez čuvaju
i pamte mu zapovijedi da ih izvrše.

19 Jahve u nebu postavi prijestolje svoje,
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
20 Blagoslivljajte Jahvu, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove,
poslušni riječi njegovoj!

21 Blagoslivljajte Jahvu, sve vojske njegove,
sluge njegove koje činite volju njegovu!
22 Blagoslivljajte Jahvu, sva djela njegova,
na svakome mjestu vlasti njegove:
blagoslivljaj Jahvu, dušo moja!

 

 

104

1 PSALAM 104 (103)

Pohvala Bogu Stvoritelju

Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, Jahve, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
2 svjetlošću ogrnut kao plaštem!
Nebo si razapeo kao šator,
3 na vodama sagradio dvorove svoje.
Od oblaka praviš kola svoja,
na krilima vjetrova putuješ.
4 Vjetrove uzimaš za glasnike,
a žarki oganj za slugu svojega.

5 Zemlju si stavio na stupove njene:
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
6 pokrio si je vodama bezdanim k’o haljinom,
iznad bregova stajahu vode;
7 na tvoju se prijetnju povukoše,
od tvoje grmljavine zadrhtaše.
8 Bregovi se digoše, doline spustiše
na mjesto koje si im odredio.
9 Odredio si granicu koju ne smiju prijeći,
da opet ne pokriju zemlju.

10 Izvore svraćaš u potoke
što žubore među brdima.
11 Oni poje sve živine poljske,
divlji magarci žeđ gase u njima.
12 Uz njih se gnijezde ptice nebeske
i pjevaju među granama.

13 Ti natapaš bregove iz dvorova svojih,
zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
14 Ti daješ te niče trava za stoku
i bilje na korist čovjeku
da izvede kruh iz zemlje
15 i vino što razvedruje srce čovječje;
da uljem lice osvježi
i da kruh okrijepi srce čovjeku.

16 Stabla se Jahvina napajaju hranom,
cedri libanonski koje on zasadi.
17 Ondje se ptice gnijezde,
u čempresu dom je rodin.
18 Visoki bregovi daju kozorogu
a pećine jazavcu sklonište.

19 Ti si stvorio mjesec da označuje vremena
i sunce znade kada ima zaći.
20 Kad razastreš tmine i noć se spusti,
tad se šuljaju u njoj životinje šumske.
21 Lavići riču za plijenom
i od Boga hranu traže.

22 Kad sunce ograne, nestaju
i liježu na ležaje.
23 Tad čovjek izlazi na dnevni posao
i na rad do večeri.

24 Kako su brojna tvoja djela, o Jahve!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.

25 Eno mora, velika i široka,
u njemu vrve gmazovi bez broja,
životinje male i velike.
26 Onud prolaze nemani,
Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu.

27 I sva ova bića željno čekaju
da ih nahraniš na vrijeme.
28 Daješ li im, tada sabiru:
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.

29 Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže;
ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
30 Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

31 Neka dovijeka traje slava Jahvina:
nek’ se raduje Jahve u djelima svojim!
32 On pogleda zemlju i ona se potrese,
dotakne bregove, oni se zadime.

33 Pjevat ću Jahvi dokle god živim,
svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
34 Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Jahvi.
35 Nek’ zločinci sa zemlje nestanu
i bezbožnika nek’ više ne bude!
Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja! Aleluja!

 

105

1 PSALAM 105 (104)

Čudesna povijest Izraelova

Aleluja! Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
2 Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!
3 Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Jahvu!

4 Tražite Jahvu i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!
5 Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!

6 Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
7 On je Jahve, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

8 On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
9 Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

10 Ustanovi je kao zakon Jakovu,
Izraelu vječni savez,
11 govoreći: »Tebi ću dati kanaansku zemlju
kao dio u baštinu vašu.«

12 Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo,
i kad bjehu pridošlice u njoj,
13 išli su od naroda do naroda,
iz jednoga kraljevstva k drugom narodu,
14 ali ne dopusti nikom da ih tlači,
kažnjavaše zbog njih kraljeve:
15 »Ne dirajte u moje pomazanike,
ne nanosite zla mojim prorocima!«

16 I on pozva glad na zemlju,
sve zalihe uništi krušne.
17 Pred njima čovjeka posla:
Josip u ropstvo bijaše prodan.

18 Sputaše uzama noge njegove,
u gvožđe mu vrat staviše,
19 dok se ne ispuni proroštvo njegovo,
Jahvina ga riječ potvrdi.

20 Kralj naredi da ga driješe,
nárôdâ poglavar oslobodi njega.
21 Za domaćina ga stavi kući svojoj,
za nadstojnika sveg imanja svoga,
22 da velikaše njegove po volji uči
i starce njegove mudrosti da vodi.

23 Tad Izrael u Egipat uđe,
Jakov došljak bješe u Kamovoj zemlji.
24 Narod svoj umnoži veoma,
učini ga jačim od dušmana.
25 Okrenu im srce da zamrze narod njegov,
da slugama njegovim opaki budu.

26 Mojsija posla, slugu svoga,
Arona, kog odabra.
27 Činjahu među njima znake njegove
i čudesa u Kamovoj zemlji.

28 Posla tmine, i smrknu se,
al’ prkosiše oni riječima njegovim.
29 U krv im vode prometnu
i pobi ribe njihove.

30 Zemljom im žabe provrvješe,
prodriješe i u dvore kraljevske.
31 Reče, i muhâ roj doletje
i komarci u sve kraje njine.

32 Mjesto kiše grad im dade,
ognjene munje po njihovoj zemlji.
33 Udari im lozu i smokve,
polomi stabla u krajima njinim.

34 Reče, i skakavci dođoše
i bezbrojne gusjenice s njima.
35 U zemlji im proždriješe svu bilinu,
proždriješe rod njihovih njiva.

36 Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji,
sve prvine snage njihove.
37 Izvede ih sa srebrom i zlatom;
u plemenima njinim bolesnih ne bješe.

38 Odlasku njihovu Egipat se obradova,
jer ga od njih strah spopade.
39 Rasprostro je oblak kao pokrov
i oganj da se obnoć sja.

40 Zamoliše, i dovede prepelice,
nebeskim ih kruhom tad nahrani.
41 Hrid rascijepi, i provri voda,
pustinjom poteče kao rijeka.

42 Tad se sjeti svete riječi svoje
što je zada sluzi svome Abrahamu.
43 Puk svoj s klicanjem izvede
i s veseljem izabrane svoje.

44 I dade im zemlje poganske,
trud narodâ baštiniše,
45 da čuvaju naredbe njegove
i zakone da mu paze. Aleluja!

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:15 Krunica - Otajstva svjetla
20:40 Glazba
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 "ZVUCI SRCA" - KONCERT UŽIVO; poslušajte zbor mladih "Izvor" iz župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.