bibija_365_1-min.png

 

Lk 19-21


19

1 Nepošteni upravitelj

Govoraše i svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. 2 Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ 3 Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. 4 Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’«
5 »I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ 6 A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ 7 Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’«
8 »I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.«

9 Ne može se služiti dvojici gospodara

»I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.«
10 »Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. 11 Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? 12 I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?«
13 »Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

14 Protiv pohlepnih farizeja

Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. 15 On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«

16 Vječnost Zakona
(Mt 11, 12–13; 5, 18)

»Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija. 17 Lakše će nebo i zemlja proći negoli propasti i jedan potezić Zakona.«

18 Nerazrješivost ženidbe
(Mt 19, 9; Mk 10, 11–12)

»Tko god otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini preljub. I tko se god oženi otpuštenom, čini preljub.«

19 Bogataš i Lazar

»Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. 20 A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima 21 i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.«
22 »Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. 23 Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara 24 pa zavapi: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ 25 Reče nato Abraham: ‘Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. 26 K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’«
27 »Nato će bogataš: ‘Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. 28 Imam petoricu braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’
29 Kaže Abraham: ‘Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ 30 A on će: ‘O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ 31 Reče mu: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

 

 

20

1 Odakle Isusu vlast?
(Mt 21, 23–27; Mk 11, 27–33)

Jednog dana dok je naučavao narod u Hramu i naviještao evanđelje, ispriječe se glavari svećenički i pismoznanci sa starješinama 2 pa mu dobace: »Reci nam kojom vlašću to činiš ili tko ti dade tu vlast?« 3 On odgovori: »Upitat ću i ja vas. Recite mi: 4 krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi?« 5 A oni smišljahu među sobom: »Reknemo li ‘od Neba’, odvratit će ‘Zašto mu ne povjerovaste?’ 6 A reknemo li ‘od ljudi’, sav će nas narod kamenovati. Ta uvjeren je da je Ivan prorok.« 7 I odgovore da ne znaju odakle. 8 I Isus reče njima: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«

9 Vinogradari ubojice
(Mt 21, 33–46; Mk 12, 1–12)

Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: »Čovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme.«
10 »Kada dođe doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradskoga. No vinogradari ga istukoše i otposlaše praznih ruku. 11 Nato on posla drugoga slugu. Ali oni i toga istukoše, izružiše i otposlaše praznih ruku. 12 Posla i trećega. A oni i njega izraniše i izbaciše.«
13 »Nato reče gospodar vinograda: ‘Što da učinim? Poslat ću im sina svoga ljubljenoga. Njega će valjda poštovati.’ 14 Ali kada ga vinogradari ugledaju, stanu među sobom umovati: ‘Ovo je baštinik. Ubijmo ga da baština bude naša.’ 15 Izbaciše ga iz vinograda i ubiše.«
»Što će dakle učiniti s njima gospodar vinograda? 16 Doći će i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima.« Koji ga slušahu rekoše: »Bože sačuvaj!« 17 A on ih ošinu pogledom i reče: »A što ono piše: Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni?
18 Tko god padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.«
19 Pismoznanci i glavari svećenički gledahu da istog časa stave ruke na nj, ali se pobojaše naroda. Dobro razumješe da o njima kaza tu prispodobu.

20 Porez caru
(Mt 22, 15–22; Mk 12, 13–17)

Vrebajući na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u riječi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj. 21 Upitaše ga dakle: »Učitelju, znamo da pravo zboriš i naučavaš te nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem. 22 Je li nam dopušteno dati porez caru ili nije?« 23 Proničući njihovu lukavost, reče im: 24 »Pokažite mi denar.« »Čiju ima sliku i natpis?« 25 A oni će: »Carevu.« On im reče: »Stoga dajte caru carevo, a Bogu Božje.«
26 I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred narodom, nego umuknuše zadivljeni njegovim odgovorom.

27 Uskrsnuće mrtvih
(Mt 22, 23–33; Mk 12, 18–27)

Pristupe mu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: 28 »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. 29 Bijahu tako sedmorica braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. 30 Drugi uze njegovu ženu, 31 onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. 32 Naposljetku umrije i žena. 33 Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
34 Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. 35 No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. 36 Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«
37 »A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. 38 A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!«
39 Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« 40 I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.

41 Krist, Sin i Gospodin Davidov
(Mt 22, 41–46; Mk 12, 35–37)

A on im reče: »Kako kažu da je Krist sin Davidov? 42 Ta sâm David veli u Knjizi psalama:
Reče Gospod Gospodinu mojemu:
‘Sjedi mi zdesna
43 dok ne položim neprijatelje tvoje
za podnožje nogama tvojim!’

44 David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?«

45 Isusov sud o pismoznancima
(Mt 23, 1–36; Mk 12, 38–40; Lk 11, 37–54)

I pred svim narodom reče svojim učenicima: 46 »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama, 47 proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda.«

 

21

1 Udovičin darak
(Mk 12, 41–44)

Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. 2 A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. 3 I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. 4 Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

ESHATOLOŠKA BESJEDA

5 Uvod
(Mt 24, 1–2; Mk 13, 1–2)

I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče: 6 »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«

7 Prethodni znaci
(Mt 24, 3–14; Mk 13, 3–13)

Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« 8 A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam’ i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. 9 A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«
10 Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. 11 I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.«
12 »No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. 13 Zadesit će vas to radi svjedočenja.«
14 »Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! 15 Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. 16 A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.«
17 »Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. 18 Ali ni vlas vam s glave neće propasti. 19 Svojom ćete se postojanošću spasiti.«

20 Razorenje Jeruzalema
(Mt 24, 15–21; Mk 13, 14–19)

»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. 21 Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju 22 jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano.«
23 »Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. 24 Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana.«

25
Svršetak svijeta i dolazak Sina Čovječjega

(Mt 24, 29–31; Mk 13, 24–27)

»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. 26 Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. 27 Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. 28 Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«

29 Vrijeme dolaska neizvjesno
(Mt 24, 32–35; Mk 13, 28–31)

I reče im prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. 30 Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. 31 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. 32 Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. 33 Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

34 Budnost. Noćni tat

»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan 35 jer će kao zamka doći na sve žitelje po svoj zemlji.«
36 »Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

37 Posljednji dani Isusovi

Danju je učio u Hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska. 38 A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:15 Krunica - Radosna otajstva; Litanije BDM
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 Prigodna emisija – u čast Gospi od Karavaja
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - VII. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 7. DAN POHODILA ME...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.