bibija_365_1-min.png

 

Lk 1-3


1

1 PROSLOV

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – 2 kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – 3 pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati 4 da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

5 I. KRSTITELJEVO I ISUSOVO ROĐENJE I SKROVITI ŽIVOT

Navještenje Krstiteljeva rođenja


U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. 6 Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim. 7 No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi.
8 Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom, 9 ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kâd. 10 Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo.
11 A njemu se ukaza anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika. 12 Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. 13 No anđeo mu reče: »Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan. 14 Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati. 15 Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe. 16 Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. 17 Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.«
18 Nato Zaharija reče anđelu: »Po čemu ću ja to razaznati? Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.« 19 Anđeo mu odgovori: »Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. 20 I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se to ne zbude.«
21 Narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se toliko zadržao u Svetištu. 22 Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa reći pa zaključiše da je u Svetištu imao viđenje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta nijem.
23 Kad se navršiše dani njegove službe, otiđe kući. 24 Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se pet mjeseci govoreći: 25 »Evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu među ljudima.«

26 Navještenje Isusova rođenja

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret 27 k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 28 Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« 29 Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. 30 No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. 31 Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. 32 On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, 33 i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
34 Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« 35 Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. 36 A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. 37 Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
38 Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

39 Marijin pohod Elizabeti

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. 40 Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. 41 Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga 42 i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43 Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? 44 Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. 45 Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

46 Hvalospjev Marijin

Tada Marija reče:
»Veliča duša moja Gospodina,
47 klikće duh moj u Bogu,
mome Spasitelju,
48 što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom.
49 Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
50 Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
51 Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
52 Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
53 Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
54 Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
55 spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu
njegovudovijeka.«

56 Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

57 Rođenje Ivana Krstitelja

Elizabeti se, međutim, navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. 58 Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
59 Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija, 60 no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« 61 Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« 62 Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. 63 On zaiska pločicu i napisa »Ivan mu je ime!« Svi se začude, 64 a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.
65 Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. 66 I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.
67 A Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati:

68 Hvalospjev Zaharijin

»Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov,
što pohodi i otkupi narod svoj!
69 Podiže nam snagu spasenja
u domu Davida, sluge svojega,
70 kao što obeća na usta svetih proroka
svojih odvijeka:
71 spasiti nas od neprijatelja naših
i od ruke sviju koji nas mrze;
72 iskazati dobrotu ocima našim
i sjetiti se svetog Saveza svojega,
73 zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu:
da će nam dati
74 te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,
služimo bez straha
75 u svetosti i pravednosti pred njim
u sve dane svoje.
76 A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
77 da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu
po otpuštenju grijeha njihovih,
78 darom premilosrdnog srca Boga našega
po kojem će nas pohoditi
Mlado sunce s visine
79 da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj,
da upravi noge naše na put mira.«

80 Krstiteljev skroviti život

Dječak je, međutim, rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

 

 

2

1 Rođenje Isusovo
(Mt 1, 18–25)

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. 2 Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. 3 Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. 4 Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – 5 da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.
6 I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. 7 I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

8 Pohod pastirâ

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. 9 Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. 10 No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! 11 Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. 12 I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.« 13 I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:

14 »Slava na visinama Bogu,
a na zemlji mir ljudima,
miljenicima njegovim!«

15 Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: »Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.« 16 I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. 17 Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. 18 A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.
19 Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.
20 Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

21 Obrezanje i prikazanje u Hramu


Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. 22 Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – 23 kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – 24 i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

25 Šimunovo proroštvo


Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. 26 Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. 27 Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, 28 primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:

29 »Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,
po riječi svojoj, u miru!
30 Ta vidješe oči moje
spasenje tvoje,
31 koje si pripravio
pred licem svih naroda:
32 svjetlost na prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.«

33 Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. 34 Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – 35 a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«

36 Anino proroštvo

A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, 37 a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. 38 Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.

39 Isusov skroviti život


Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. 40 A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

41 Isus među učiteljima

Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. 42 Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. 43 Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. 44 Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. 45 I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.
46 Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. 47 Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. 48 Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« 49 A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« 50 Oni ne razumješe riječi koju im reče.

51 Isus u Nazaretu


I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. 52 A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

 

 

3

1 II. PRIPRAVA ISUSOVA DJELOVANJA

Propovijedanje Ivana Krstitelja
(Mt 3, 1–12; Mk 1, 1–8; Iv 1, 19–28)

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, 2 za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. 3 On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha, 4 kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:
Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!
5 Svaka dolina neka se ispuni,
svaka gora i brežuljak neka se slegne!
Što je krivudavo, neka se izravna,
a hrapavi putovi neka se izglade!
6 I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

7 Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da se krsti: »Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe? 8 Donosite dakle plodove dostojne obraćenja. I nemojte početi u sebi govoriti: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. 9 Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.«
10 Pitalo ga mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« 11 On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« 12 Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« 13 Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.« 14 Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«
15 Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. 16 Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 17 U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.« 18 I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.
19 A Heroda je tetrarha Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela. 20 Svemu tome nadoda Herod još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.

21 Isusovo krštenje
(Mt 3, 13–17; Mk 1, 9–11)

Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, 22 siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: »Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!«

23 Zakonsko podrijetlo Isusovo
(Mt 1, 1–17)

Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina.
Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev, 24 Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. 25 Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, 26 Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, 27 Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev, 28 Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, 29 Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, 30 Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, 31 Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, 32 Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, 33 Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, 34 Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, 35 Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, 36 Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, 37 Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, 38 Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

16:45 Glazba
17:00 "Korak naprijed" - emisija branitelja HVIDRA-e Virovitičko-podravske županije; gosti: Mihael Puljić, voditelj projekta „Korak naprijed“ i Nela Krznarić, jedna od predavačica; vod.: Božidar Biondić
17:45 Glazba
18:00 Sveta misa - prijenos iz župe Bezgrešnog začeća BDM u Maču; misno slavlje predvodi preč. Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 8.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.