bibija_365_1-min.png

 

 Zah 10-14


10

1 Vjernost Jahvi

Tražite od Jahve dažda u vrijeme proljetno!
Jahve stvara munje
i daje kišu;
čovjeku kruh daje,
a stoci travu.

2 Lažno bajaju kumiri,
prijevaru vide gatari,
obmanu govore snovi,
varljivu utjehu daju,
zato kao stado blude ljudi,
lutaju jer nemaju pastira.

3 Oslobođenje i povratak Izraela

Moj je gnjev planuo na pastire,
i ja ću kaznom pohodit’ jarce.
Da, Jahve nad vojskama
pohodit će stado svoje,
dom Judin.
I učinit će da budu
k’o gizdav konj u boju:
4 od njega će poteći
kamen zaglavni, klin šatorski,
od njega ubojit lûk,
od njega sve vođe.
5 Bit će zajedno kao junaci
što u boju gaze kao po blatu uličnom;
vojevat će, jer Jahve je s njima,
i osramotit će one koji konje jašu.

6 »Ojačat ću dom Judin,
spasiti dom Josipov.
Opet ću ih naseliti, žao mi ih,
i bit će kao da ih nisam odbacio,
jer ja sam Jahve, Bog njihov –
uslišat ću ih.«
7 Efrajimci bit će kao junaci
i radostit će im se srce kao od vina:
vidjet će sinove svoje i veseliti se,
u Jahvi će klicati srce njihovo.
8 »Zazviždat ću im i sabrati ih,
jer ja sam ih izbavio,
bit će opet brojni kao što bjehu.
9 Rasijao sam ih među narode,
ali će se oni u zemljama dalekim
spomenuti mene,
poučit će svoje sinove,
i oni će se vratiti.
10 Vratit ću ih iz zemlje egipatske,
sabrat ću ih iz Asirije
i dovest’ ih u zemlju gileadsku
i na Libanon,
i neće biti dosta mjesta za njih.«
11 Prijeći će more egipatsko,
jer on će udariti valove morske,
sve dubine Nila presahnut će.
Bit će oboren ponos Asirije,
oduzeto žezlo Egiptu.
12 U Jahvi će biti snaga njihova,
njegovim će se oni proslavit’ imenom –
riječ je Jahvina.

11

1 Otvori vrata, Libanone, nek’ ti oganj sažeže cedrove!
2 Kukaj, čempresu,
jer pade cedar,
jer su mogućnici upropašteni!
Kukajte, hrastovi bašanski,
jer posječena je šuma najgušća.
3 Čuj jauk pastira,
opustošen je sjaj njihov!
Čuj riku lavića,
opustošen je ponos jordanski!

4 Dva pastira

Ovako mi reče Jahve: 5 »Pasi ovce klanice! Kupci ih njihovi kolju nekažnjeno, a koji ih prodaju, govore: ‘Blagoslovljen bio Jahve, obogatio sam se!’ i pastiri ih njihovi ne štede. 6 Ni ja više neću štedjeti žitelja zemlje« – riječ je Jahve nad vojskama – »nego: predajem, evo, svakoga u ruke njegova bližnjega i u ruke kralja njegova; i oni će pustošiti zemlju, a ja neću izbavljati iz ruku njihovih.« 7 Stadoh pasti ovce klanice za trgovce ovcama te uzeh dva štapa: jedan nazvah Naklonost, drugi Sveza. Tako sam pasao stado. 8 I u jednom mjesecu odbacih tri pastira. Ali mi i ovce dojadiše, omrznuh im. 9 Tad rekoh: »Neću vas više pasti! Koja mora uginuti, nek’ ugine! Koja mora nestati, nek’ nestane! A koje ostanu, neka jedna drugoj meso prožderu!« 10 Tad uzeh svoj štap Naklonost i slomih ga da raskinem Savez svoj što ga bijah sklopio sa svim narodima. 11 I on se raskinu onog dana, i trgovci ovcama koji su to gledali doznaše da je to bila riječ Jahvina. 12 Rekoh im tad: »Ako vam je to dobro, dajte mi plaću; ako nije, nemojte.« Oni mi odmjeriše plaću: trideset srebrnika. 13 A Jahve mi reče: »Baci u riznicu tu lijepu cijenu kojom su me procijenili!« Ja uzeh trideset srebrnika i bacih u riznicu u domu Jahvinu. 14 Onda slomih i svoj drugi štap, Svezu – da raskinem bratstvo između Jude i Izraela.
15 I reče mi Jahve: »Uzmi još opremu bezumna pastira, 16 jer, evo, podići ću jednoga bezumnog pastira u ovoj zemlji: za izgubljene on se neće brinuti, zalutale neće tražiti, ranjene neće vidati, iscrpljene neće nositi, nego će jesti meso od pretilih i papke im otkidati.
17 Teško pastiru opakom
koji stado ostavlja!
Neka mu mač stigne ruku
i desno oko!
Nek’ mu desnica sasvim usahne,
oko desno sasvim potamni!«

 

 

12

1 Oslobođenje i obnova Jeruzalema

Proroštvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah čovjeku u grudima:
2 »Evo, učinit ću Jeruzalem čašom opojnom svim narodima uokolo – za opsade Jeruzalema. 3 U onaj dan učinit ću Jeruzalem teškim kamenom svim narodima: svi koji ga budu dizali teško će se izraniti, a skupit će se na nj svi narodi zemlje. 4 U onaj dan« – riječ je Jahvina – »udarit ću sve konje strahom, a njine jahače mahnitošću. Ali nad domom Judinim otvorit ću oči, a sljepilom ću udariti sve konje narodâ. 5 Tada će u srcu reći plemena Judina: ‘Snaga je Jeruzalemaca u Jahvi nad vojskama, Bogu njihovu!’ 6 U onaj dan učinit ću da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju, kao baklja upaljena na snoplju: i proždirat će zdesna i slijeva sve narode uokolo. A Jeruzalem će i dalje stajati na svome mjestu.« 7 Jahve će najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude. 8 U onaj dan Jahve će zakriliti Jeruzalemce: najsustaliji među njima bit će u onaj dan kao David, a dom Davidov bit će kao božanstvo, kao anđeo Jahvin pred njima.
9 »U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem. 10 A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. 11 U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj. 12 I plakat će zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; 13 porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose; 14 i sve ostale porodice, svaka porodica za sebe, i žene njihove napose.

 

13

1 U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće. 2 U onaj dan« – riječ je Jahve nad vojskama – »iskorijenit ću iz zemlje imena kumirâ da se više ne spominju; uklonit ću iz zemlje i proroke i duh nečistoće. 3 Ako netko još bude prorokovao, otac i mati koji su ga rodili reći će mu: ‘Nećeš više živjeti, jer laž govoriš u ime Jahvino!’ Otac i mati koji su ga rodili probost će ga kada bude prorokovao. 4 U onaj dan svaki će se prorok stidjeti svoga viđenja; neće se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali, 5 nego će govoriti: ‘Nisam ja prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!’ 6 Ako li ga tko upita: ‘Kakve su ti to rane po tijelu?’, on će odgovoriti: ‘Izranjen sam kod prijateljâ.’«

7 Besjeda maču: Novi narod

»Probudi se, maču, protiv mog pastira,
protiv čovjeka, moga srodnika«
– riječ je Jahve nad vojskama.
»Udari pastira, i ovce će se razbjeći!
Okrenut ću ruku protiv slabića,
8 i u svoj će zemlji« – riječ je Jahvina –
»dvije trećine biti istrijebljene,
a trećina ostavljena.
9 Tu ću trećinu kroz oganj provesti,
pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro,
iskušat’ ih kao što se srebro iskušava.
I on će zazivati ime moje,
a ja ću mu se odazvati;
i reći ću: ‘Moj je to narod!’
a on će reći: ‘Jahve je Bog moj!’«

 

 

14

1 Eshatološki boj: Sjaj Jeruzalema

Gle, dolazi dan Jahvin kada će se podijeliti plijen usred tebe. 2 I sabrat ću sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest će grad, opljačkati kuće i silovati žene. Polovina će grada otići u izgnanstvo, ali Ostatak neće biti istrijebljen iz grada. 3 Tada će Jahve izaći i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni. 4 Noge će mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit će se Gora maslinska po srijedi, između istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna će se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug. 5 Dolina gore moje bit će ispunjena od Goe pa do Jasola i bit će zakrčena kao što je bila zakrčena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada će doći Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim.
6 U dan onaj neće više biti ni studeni ni leda. 7 Bit će to dan čudesan – znade ga Jahve – ni dan ni noć; i u vrijeme večeri bit će svjetlo. 8 U onaj dan žive će vode poteći iz Jeruzalema, pola k moru istočnom, pola k moru zapadnom. Bit će tako ljeti i zimi. 9 I Jahve će biti kralj nad svom zemljom. 10 Sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem će se uzvisiti na svom mjestu; i bit će nastanjen – od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska. 11 Opet će se stanovati u njemu, i više neće biti prokletstva; Jeruzalem će živjeti u miru.
12 A evo kojom će ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso će im se raspadati dok budu na nogama; oči će im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima. 13 U dan onaj nastat će među njima silan metež od Jahve: jedan će drugoga za ruku hvatati, i ruka će se jednoga dizati na drugoga. 14 I Juda će se boriti u Jeruzalemu. Tu će se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjeća u velikoj množini. 15 A slična će rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se nađe u tome taboru.
16 Tko preživi od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, uzlazit će godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad vojskama, i da slave Blagdan sjenicâ. 17 Ako koje pleme zemlje ne uzađe u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad vojskama, neće biti kiše za njega. 18 Ako li pleme egipatsko ne uzađe i ne dođe, stići će ga isti udarac kojim će Jahve udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenicâ. 19 Takva će biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenicâ. 20 U onaj dan stajat će na konjskim praporcima »Jahvi posvećen«; a u domu Jahvinu bit će lonci kao žrtvene čaše pred žrtvenikom; 21 i svaki će lonac u Jeruzalemu i u Judeji biti posvećen Jahvi nad vojskama – svi koji budu htjeli žrtvovati uzimat će ih i kuhati u njima. I u dan onaj neće više biti trgovaca u domu Jahve nad vojskama.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 Odgoj za ideale - emisija zagrebačkih bogoslova; tema: Marija, Majka Crkve; gosti: Ljudevit Marija Jaroš, Ivan Parlov i Ante Nimac; ur. i vod.: Martin Radić
22:00 Obavijesti i najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - IX. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 9. DAN BORBA S...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.