bibija_365_1-min.png

 

 Ez 41-44


41

1 Glavni dio Doma:
Hekal i Debir

Zatim me povede u Hekal. Izmjeri mu polustupove: bijahu široki šest lakata s jedne i šest lakata s druge strane. 2 Vrata bijahu široka deset lakata: sa svake strane po jedno krilo od pet lakata. A zatim izmjeri Hekal: bijaše dugačak četrdeset, a širok dvadeset lakata.
3 Onda uđe i izmjeri polustupove vrata: dva lakta; zatim vrata: šest lakata; pa širinu vrata: sedam lakata. 4 Izmjeri zatim unutrašnji prostor: dužina dvadeset lakata, širina ispred Hekala dvadeset lakata. I reče mi: »To je Svetinja nad svetinjama.«

5 Pobočne prostorije

Potom izmjeri zid Doma: šest lakata. Pobočne prostorije bijahu široke četiri lakta, sve oko Doma. 6 Pobočne prostorije bijahu jedna nad drugom, bijaše ih trideset na tri boja. U hramskom zidu bijahu, sve uokolo, zasjeci da prihvate pobočne prostorije. Tako one ne bijahu ugrađene u hramski zid. 7 Širina se prostorija povećavala od boja do boja, jer su one sve uokolo, na bojeve, okruživale Dom, a Dom je, kako se uzlazilo, ostavljao sve širi prostor. S najdonjeg se boja uzlazilo na najgornji kroza srednji.
8 Onda vidjeh sve oko Doma neku uzvisinu. Osnove pobočnih prostorija: cijela trska, šest lakata. 9 Debljina vanjskoga zida pobočnih klijeti: pet lakata. Prolaz između pobočnih prostorija Doma 10 i klijeti bijaše, sve uokolo Doma, dvadeset lakata širok. 11 Iz pobočne prostorije izlažahu na prolaz jedna vrata prema sjeveru i jedna prema jugu. Prolaz bijaše širok pet lakata svud uokolo.

12 Zapadno zdanje

Zdanje što zatvaraše ograđeni prostor sa zapada bijaše široko sedamdeset lakata, a zid te građevine posvud uokolo bijaše debeo pet lakata i dugačak devedeset lakata. 13 On izmjeri Dom: bijaše dugačak stotinu lakata. Ograđeni prostor, zdanje mu i zidovi, stotinu lakata dužine. 14 Širina pročelja Doma s ograđenim prostorom prema istoku: sto lakata. 15 On izmjeri dužinu zdanja duž ograđenog prostora što bijaše straga i hodnike s jedne i s druge strane: stotinu lakata.

Ukrasi na zidovima i vratima

Unutrašnjost Hekala, trijemovi predvorja, 16 pragovi, prozori s rešetkama i hodnici na sve tri strane uokolo, nasuprot pragovima, bijahu sve uokolo drvetom obloženi od zemlje do prozora. Prozori su bili zastrti. 17 Od ulaza sve do unutrašnjosti Doma, a tako i izvana te po svem zidu uokolo, iznutra i izvana, 18 bijahu likovi kerubinâ i palmâ. Po jedna palma između dva kerubina, a svaki kerubin imaše dva lica: 19 prema palmi s jedne strane lice čovječje, a prema palmi s druge strane lice lavlje. Tako bijaše po svemu Domu sve uokolo: 20 od zemlje do ponad vrata bijahu izdjeljani kerubini i palme, a tako i po zidu Hekala. 21 Dovratnici Hekala bijahu četverouglasti.

22 Drveni oltar

Pred Svetištem nešto kao žrtvenik od drveta: tri lakta visok, dva lakta dugačak i dva lakta širok. Uglovi mu, podnožje i stranice bijahu od drveta. I čovjek mi reče: »Evo stola koji je pred licem Jahvinim!«

23 Vrata Doma

I Hekal i Svetište imahu po dvoja vrata, 24 a svaka vrata po dva krila što se obrtahu: dva krila u jednih i dva krila u drugih vrata. 25 A na vratima Hekala bijahu izdjeljani kerubini i palme, kao što bijahu izdjeljani i po zidovima. Izvana pred trijemom bijaše drvena nadstrešnica. 26 Prozori s rešetkama i palme bijahu s jedne i s druge strane na trijemu, u pobočnim prostorijama Doma i na nadstrešnici.

 

42

1 Svećeničke prostorije

A zatim me povede na sjever, u vanjsko predvorje, i dovede me do prostorija nasuprot ograđenom prostoru, nasuprot zdanju prema sjeveru. 2 Pročelje im sa sjeverne strane bijaše dugo sto lakata, a široko pedeset lakata. 3 Nasuprot vratima unutrašnjeg predvorja i nasuprot pločniku vanjskoga predvorja bijahu hodnici jedan prema drugome na tri boja. 4 Pred prostorijama bijaše prolaz prema unutrašnjosti – deset lakata širok i sto lakata dugačak. Vrata im bijahu okrenuta na sjever. 5 Gornje prostorije, jer im prostor oduzimahu hodnici, bijahu manje od donjih i srednjih. 6 Jer bijahu na tri boja, ali ne imahu stupova kao u predvorju. Zato gornje prostorije bijahu uže od donjih i srednjih. 7 Vanjski zid, duž klijeti, prema vanjskom predvorju, ispred klijeti, bijaše dugačak pedeset lakata. 8 Jer dužina klijetima vanjskoga predvorja bijaše pedeset lakata, a onima pred Hekalom sto lakata. 9 U tih prostorija bijaše ulaz s istoka onomu tko im prilazi iz vanjskog predvorja.
10 Po širini zida predvorja prema istoku, pred ograđenim prostorom i pred samim zdanjem, bijaše još prostorijâ. 11 Pred njima bijaše prolaz kao ispred klijeti smještenih prema sjeveru: jednake dužine i jednake širine; i svi im izlazi, raspored i vrata bijahu jednaki. 12 Bili su kao ulazi u klijeti što bijahu prema jugu: ulaz na početku svakog prolaza, nasuprot zidu zdanja, prema istoku onomu tko bi u njih ulazio.
13 I reče mi: »Sjeverne i južne prostorije ispred ograđenog prostora jesu prostorije Svetišta: ondje svećenici koji prilaze Jahvi blaguju najveće svetinje. Oni će ovdje odlagati najveće svetinje, prinose, okajnice i naknadnice, jer je to mjesto sveto. 14 A kad svećenici budu ulazili, neće izlaziti iz Svetišta u vanjsko predvorje, nego će tu ostavljati odjeću u kojoj bijahu službu služili, jer je sveta, i oblačiti drugu odjeću da bi se mogli približiti mjestu određenu za narod.«

15 Mjere predvorja

Izmjerivši unutrašnjost Doma, izvede me na istočna vrata i izmjeri sve uokolo. 16 Mjeračkom trskom izmjeri istočnu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeračkih trska, 17 a zatim se okrenu i izmjeri sjevernu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeračkih trska. 18 Tada se okrenu na južnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeračkih trska. 19 Potom se okrenu na zapadnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeračkih trska. 20 On izmjeri zid na sve četiri strane uokolo: bijaše pet stotina trska dugačak i pet stotina širok. Odvajao je sveto mjesto od nesvetoga.

 

43

1 Povratak slave Jahvine

Zatim me povede k vratima što gledaju na istok. 2 I gle, slava Boga Izraelova dolazi od istoka; šum joj kao šum velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove. 3 To viđenje koje gledah bijaše kao viđenje što ga vidjeh kad dođoh da uništim grad i kao viđenje koje vidjeh na rijeci Kebaru. Padoh ničice.
4 A slava Jahvina uđe u Dom na vrata koja gledaju na istok. 5 Tada me duh podiže i odvede u unutrašnje predvorje. I gle: Dom bijaše pun slave Jahvine. 6 I čuh glas koji mi iz Doma govori, a kraj mene netko stajaše. 7 I reče mi:
»Sine čovječji, ovo je mjesto mojega prijestolja, ovo je mjesto stopa mojih nogu: ovdje ću, posred sinova Izraelovih, prebivati zauvijek. Izraelov dom neće više oskvrnjivati moje sveto ime – ni oni ni njihovi kraljevi – svojim bludništvom i truplima svojih kraljeva: 8 stavili su svoj prag do moga, svoje dovratnike do mojih, tako da je bio samo zid između mene i njih, i oskvrnjivali su moje sveto ime gnusobama koje počiniše. I zato ih zatrijeh u svojem gnjevu. 9 Sada će oni ukloniti daleko od mene svoje bludništvo i trupla svojih kraljeva, a ja ću zauvijek prebivati posred njih.
10 Sine čovječji, pokaži domu Izraelovu ovaj Dom da se posrame sa svojih bezakonja. Neka mu izmjere razmjere. 11 Ako se posrame zbog svega što učiniše, opiši im Dom i njegove razmjere, njegove izlaze i ulaze, sve njegovo obličje, sve propise i sve zakone; upoznaj ih i nacrtaj im da vide i da čuvaju i provedu sve njegovo obličje i sve propise o njemu. 12 A ovo je zakon za Dom: navrh gore, sav prostor uokolo, bit će najsvetija svetinja.«

13 Mjere žrtvenika

»Ovo su mjere žrtvenika, na laktove – a lakat je ovdje jedan lakat i pedalj: podnožje žrtvenika lakat dugo, lakat široko; obrub kojim je obrubljen uokolo – jedan pedalj. Visina žrtvenika: 14 od podnožja na zemlji do donjega pojasa žrtvenika – dva lakta, a u širinu jedan lakat; od manjeg pojasa do većega četiri lakta, a u širinu jedan lakat. 15 A samo žrtvište: četiri lakta visoko. A sa žrtvišta dižu se uvis četiri roga. 16 Žrtvište: dvanaest lakata dugo, dvanaest lakata široko, četvorina, na sve četiri strane. 17 A pojas: četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok, na četiri strane; njegov rub uokolo pol lakta, a podnožje oko njega uokolo jedan lakat; stepenice mu gledaju na istok.«

18 Posveta žrtvenika

I reče mi: »Sine čovječji, ovako govori Jahve Gospod: ‘Ovo su propisi žrtveni po kojima se u svoje vrijeme mora podići žrtvenik da se na njemu prinose paljenice i da se po njemu škropi krvlju. 19 Svećenicima levitima, potomcima Sadokovim, koji pristupaju k meni da mi služe’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘dat ćeš june za žrtvu okajnicu. 20 Uzet ćeš njegove krvi i njome pomazati četiri roga žrtvišta i četiri ugla pojasa i obrub sve uokolo da okajnicom pomiriš žrtvenik. 21 Zatim uzmi june i spali ga na odijeljenom mjestu Doma, izvan Svetišta. 22 Sutradan prinesi jarca bez mane kao okajnicu, neka se njime okaje žrtvenik kao što je okajan junetom. 23 A kad ga okaješ, prinesi junca bez mane i ovna bez mane iz stada: 24 prikaži ih pred Jahvom, a svećenici neka ih pospu solju i neka ih prinesu kao paljenicu Jahvi. 25 Sedam dana svaki dan prinesi jednog jarca za grijeh; i neka se prinese june i ovan iz stada, oba bez mane. 26 Sedam dana neka se pomiruje žrtvenik i neka se čisti i posvećuje. 27 Pošto se navrše ti dani, od osmoga dana unapredak neka svećenici žrtvuju na žrtveniku vaše paljenice i pričesnice; i omiljet ćete mi’ – riječ je Jahve Gospoda.«

44

1 Upotreba istočnih vrata

Potom me odvede natrag k izvanjskim vratima Svetišta, koja gledaju na istok: bijahu zatvorena. 2 I reče mi Jahve: »Ova će vrata biti zatvorena; neka se ne otvaraju i nitko neka ne ulazi na njih, jer ja, Jahve, Bog Izraelov, kroz njih prođoh – zato neka budu zatvorena. 3 Samo knez, jer je knez, smije sjesti tu i blagovati pred Jahvom; tada neka uđe kroz trijem vrata i istim putem neka izađe.«

4 Pravilo o upotrebi Doma

Zatim me odvede k sjevernim vratima pred Dom. Pogledah, i gle: slava Jahvina bijaše napunila dom Jahvin. Padoh ničice. 5 Jahve mi reče:
»Sine čovječji, pomno pripazi, dobro gledaj i pažljivo poslušaj što ću ti reći o svim uredbama doma Jahvina i o svim njegovim zakonima. Dobro pazi tko smije ući u Dom i tko je iz Svetišta odijeljen. 6 Reci rodu odmetničkom, domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Previše je već vaših gnusoba, dome Izraelov! 7 Uvodili ste tuđince, neobrezana srca i neobrezana tijela, te su ušli u moje svetište i oskvrnuli moj dom dok ste vi prinosili moj kruh i pretilinu i krv; i tako ste raskinuli moj Savez svim tim gnusobama. 8 Niste sami čuvali moje svetinje, nego ste njih namjestili namjesto sebe kao čuvare u mojem svetištu.’ 9 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Nijedan tuđinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, da više ne ulazi u moje svetište – nijedan tuđinac koji živi među sinovima Izraelovim.’

10 Dužnosti levitâ

‘A leviti koji su se udaljili od mene, kad je ono Izrael odlutao od mene za svojim kumirima, snosit će svoje bezakonje. 11 Služit će u Svetištu samo kao stražari na vratima Doma i kao posluga Domu: klat će narodu paljenice i druge žrtve i bit će mu na službu. 12 Služili su im pred njihovim kumirima i tako naveli dom Izraelov na bezakonje. Zato podigoh ruku na njih’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘da snose svoje bezakonje.
13 Više neće pristupati k meni da mi služe kao svećenici i neće više prilaziti mojim najsvetijim svetinjama, nego će snositi svoju sramotu i gnusobe koje počiniše. 14 Postavit ću ih da u Domu rade svaki posao i sve što treba u njemu svršiti.’

15 Pravila o svećenicima

‘Svećenici leviti, potomci Sadokovi, koji su mi vjerno služili u mojem svetištu kad su ono sinovi Izraelovi odlutali od mene – oni smiju pristupati k meni da mi služe: služit će preda mnom prinoseći mi pretilinu i krv’ – riječ je Jahve Gospoda. 16 ‘Oni smiju ulaziti u moje svetište i pristupati k mojem stolu da mi služe i da vrše službu.
17 Kad budu ulazili na vrata unutrašnjega predvorja, neka obuku lanene haljine: neka ne bude na njima ništa vuneno kad služe na vratima unutrašnjega predvorja i Doma. 18 Na glavama neka nose lanene kape, oko bokova hlače lanene: neka se ne pašu ničim od čega bi se znojili. 19 Kad izlaze u vanjsko predvorje k narodu, neka svuku haljine u kojima su služili i neka ih ostave u prostorijama Svetišta, a neka obuku druge haljine, da ne posvete puk svojim haljinama. 20 I neka ne briju glave, a ni bujne kose neka ne puštaju, nego neka strigu kosu.
21 I nijedan svećenik, kad mu je poći u unutrašnje predvorje, neka ne pije vina. 22 Neka se ne žene udovicom ili puštenicom, nego samo djevojkom iz roda Izraelova ili udovicom svećenikovom. 23 Neka mi narod uče razlikovati sveto od nesvetoga, lučiti nečisto od čistoga. 24 U parnicama oni neka budu suci: neka sude po mojim zakonima; i neka čuvaju zakone i uredbe o svim mojim blagdanima i neka svetkuju moje subote.
25 K mrtvacu neka ne prilaze da se ne okaljaju; samo za ocem i za majkom, za sinom i kćerju, za bratom i sestrom još neudatom smiju se okaljati. 26 Pošto se nakon toga koji očisti, neka mu se broji sedam dana: 27 a onda kad uđe u Svetište, u unutrašnje predvorje da služi u Svetištu, neka prinese žrtvu okajnicu’ – riječ je Jahve Gospoda.
28 ‘Njima ne pripada nikakva baština – ja sam njihova baština; i zato im ne dajte nikakva posjeda u Izraelu – ja sam posjed njihov. 29 Hranit će se od žrtava prinosnica, okajnica i naknadnica, i sve zavjetovano u Izraelu njima pripada. 30 Najbolje od svih vaših prvina i od svih vaših prinosa koje ćete prinositi pripada svećenicima; njima ćete davati i najbolje brašno, da blagoslov počiva na vašim domovima. 31 Svećenici ne smiju jesti mesa od uginulih i razderanih životinja – bilo od ptica ili stoke.’

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

02:15 Krunica - Slavna otajstva
02:40 Glazba
03:30 Čitamo knjigu – Alexander Schmeemann: Za život svijeta
04:00 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega oca Ante Gabrića - II. dan

VELIKA DEVETNICA U ČAST SLUGE BOŽJEGA OCA ANTE GABRIĆA »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« 20. - 28. veljače 2024.   2. DAN IZ KALKUTE U HAZARIBAGH Bilo...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Veljača 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.