bibija_365_1-min.png

 

 Ez 29-32


29

1 Protiv Egipta

Godine desete, desetoga mjeseca, dvanaestoga dana, dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji, okreni lice faraonu, kralju egipatskom, i prorokuj protiv njega i protiv sveg Egipta. 3 Govori i reci: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Evo me protiv tebe, faraone,
kralju egipatski,
golemi krokodile
što ležiš usred rijeka svojih.
Ti reče: ‘Rijeke su moje,
sebi sam ih načinio.’
4 I zato ću ti kuke zarit’ u gubicu
i sve ribe rijeka tvojih zalijepiti na krljušti tvoje.
Izvući ću te iz rijeka tvojih
sa svim ribama rijeka tvojih
zalijepljenim na tvoje krljušti.
5 Bacit ću u pustinju tebe
i sve ribe iz rijeka tvojih.
Na tlo ćeš poljsko pasti,
nitko te neće podić’ ni sahraniti,
zvijerima zemaljskim i nebeskim pticama
dat ću te za hranu!
6 I znat će svi stanovnici Egipta
da sam ja Jahve.
Jer ti bješe trska
za oslonac domu Izraelovu!
7 Kad te u ruku uhvatiše, ti se slomi
i rane im otvori;
a kad se na te osloniše, ti prepuče
i bedra im sva izrani.’
8 Stog ovako govori Jahve Gospod:
‘Gle, dovest ću mač svoj na te,
istrijebit ću iz tebe i ljude i stoku!
9 Sva će zemlja egipatska pustoš biti i razvalina,
i oni će znati
da sam ja Jahve!
Jer ti reče: ‘Rijeka je moja, sebi je načinih.’ 10 Zato evo me na te i na rijeke tvoje da pretvorim zemlju egipatsku u pustinju i pustoš od Migdola do Sevana i do granice etiopske! 11 Neće njome više prolaziti noga ljudska ni noga životinjska, ostat će nenaseljena četrdeset godina. 12 Od zemlje ću egipatske načiniti pustoš sred zemalja opustošenih, a gradovi njezini bit će četrdeset godina ruševine među razvaljenim gradovima. I raspršit ću Egipćane među narode i rasijat ću ih po zemljama.’
13 Jer, ovako govori Jahve Gospod: ‘Kad mine četrdeset godina, sakupit ću opet sve Egipćane između narodâ kamo bijahu raspršeni. 14 Vratit ću izgnanike egipatske, vratit ću ih opet u zemlju Patros, domovinu njihovu, da osnuju ondje slabo kraljevstvo. 15 Ono će biti najmanje od svih kraljevstava, da se više nikad ne digne nad druge narode. Smanjit ću ga da više nikad ne podjarmi drugih naroda 16 i da više ne bude uzdanje domu Izraelovu. Nek’ mu u pamet doziva grijehe koje bijaše počinio okrećući se za njima. I oni će spoznati da sam ja Jahve.’«
17 Godine dvadeset i sedme, prvoga dana prvoga mjeseca, dođe mi riječ Jahvina: 18 »Sine čovječji, kralj babilonski Nabukodonozor krenu s vojskom na velik pohod protiv grada Tira. I svaka glava ogolje i svako se rame odadrije. Ali ni on ni vojska mu ne imahu nikakve dobiti od toga što krenuše na Tir. 19 Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Gle, predat ću Nabukodonozoru, kralju babilonskome, zemlju egipatsku. Odnijet će joj blago, nagrabiti plijena i opljačkati je. To će biti plaća vojsci njegovoj. 20 Za trud što na Tir krenu dat ću mu svu zemlju egipatsku, jer za me bijaše radio’ – riječ je Jahve Gospoda. 21 ‘U onaj ću dan učiniti da izraste rog domu Izraelovu, a tebi ću usta otvoriti među njima. I znat će da sam ja Jahve.’«

 

30

1 Jahvin dan protiv Egipta

I dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Kukajte: ‘Jao dana!’ 3 Jer se bliži dan, bliži se dan Jahvin! Dan oblačan, vrijeme narodima određeno.
4 I mač će ući u Egipat, a strah će ophrvati Etiopiju kad mrtvi stanu padati po Egiptu i kad se razgrabi njegovo blago te kad mu temelje sve sruše. 5 Kuš, Put i Lud, sva Arabija i Libija, i sinovi zemlje Krete s njima od mača će izginuti!’
6 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Past će koji podupiru Egipat i srozat će se ponos njegove moći. Od Migdola do Sevana sve će u njemu od mača pasti’ – riječ je Jahve Gospoda.
7 ‘On će biti pustoš među opustošenim zemljama, a njegovi gradovi ruševine među razrušenim gradovima. 8 I znat će da sam ja Jahve kad zapalim svoj oganj u Egiptu i zatrem sve pomagače njegove.
9 U onaj će dan glasnici od mene na lađama isploviti da zastraše bezbrižnu Etiopiju. I strah će je ophrvati u dan egipatski. Jer, evo, bliži se!’ 10 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Uništit ću mnoštvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga! 11 On i njegov narod s njime – najokrutniji među narodima – bit će dovedeni da zemlju zatru. I oni će isukati mač na Egipat i svu će mu zemlju truplima ispuniti. 12 A ja ću isušiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustošit ću zemlju i što je u njoj – rukom tuđinaca. Ja, Jahve, rekoh!’
13 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Razorit ću kumire i ništavila istrijebiti iz Memfisa, i neće više biti knezova u egipatskoj zemlji, a strah ću posijati u zemlji egipatskoj. 14 Opustošit ću Patros, zapaliti Soan, izvršiti sud na Tebi. 15 Iskalit ću gnjev nad Sinom, tvrđom egipatskom, istrijebit ću mnoštvo u Tebi. 16 Zapalit ću oganj pod Egiptom: Sin će uzdrhtati od strave, Teba će biti osvojena, a Memfis u tjeskobi dan za danom. 17 Mladići Heliopola i Pi-Beseta od mača će pasti. A oni će biti odvedeni u ropstvo! 18 Nad Tafnisom pomrčat će dan kad ondje slomim jaram egipatski i kad se dokonča ponos moći u njemu! Nad njim će se nadviti oblak, i njegove će kćeri biti odvedene u ropstvo! 19 Tako ću izvršiti sud nad Egiptom, i znat će da sam ja Jahve.’«
20 Godine jedanaeste, prvoga mjeseca, sedmoga dana, dođe mi riječ Jahvina: 21 »Sine čovječji, gle, slomih mišicu faraonu, kralju egipatskom! I evo, nisu je ni povili: nisu metnuli lijekove niti su je povojima obavili da je okrijepe kako bi se opet mogla prihvatiti mača. 22 Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me protiv faraona, kralja egipatskoga, da mu slomim obje ruke, i zdravu i slomljenu, i da mu mač izbijem iz ruke! 23 Razagnat ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama! 24 Ojačat ću ruke kralju babilonskom i mač ću svoj staviti u njegovu ruku; a faraonu ću slomiti ruke te će stenjati pred neprijateljem kao ranjenik. 25 Da, ojačat ću ruke kralju babilonskom, a ruke će faraonove klonuti. I znat će se da sam ja Jahve kad metnem mač svoj u ruke kralju babilonskom i on ga zavitla nad zemljom egipatskom. 26 Raspršit ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama. I znat će da sam ja Jahve.’«

31

1 Faraon – cedar visoki

Jedanaeste godine, trećega mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji, kaži faraonu, kralju egipatskom, i mnoštvu njegovu: ‘Na koga naličiš veličinom svojom?
3 Usporedit ću te, evo, s cedrom libanonskim,
lijepih grana, gusta lišća i debla visoka:
vrh mu do oblaka seže.
4 Voda ga othrani i uzvisi bezdan;
rijekama mu svojim nasad oblijevaše,
rukave svoje slaše k svem drveću poljskom.
5 I zato rastom on nadvisi
sve poljsko drveće.
Grane mu se namnožiše,
hvoje mu se razgranaše
od obilne vode što mu dotjecaše;
6 ptice mu nebeske na granama
gnijezda savijahu.
Ispod hvoja njegovih
legoše se divlje zvijeri.
A u hladu njegovu
svi veliki narodi sjeđahu.
7 Lijep on bijaše veličinom
i širinom svojih grana;
do dubokih voda žilje mu sezaše!
8 Ne bijahu mu ravni ni cedrovi u vrtu Božjem,
ni čempresi se ne mogahu usporediti s granama njegovim,
a platane ni kao hvoje njegove ne bijahu!
Nijedno stablo u vrtu Božjem
ne bješe mu po ljepoti ravno.
9 Ukrasih ga mnoštvom grana,
i zaviđaše mu sve edensko drveće u vrtu Božjem.’
10 Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Jer se s rasta uzoholio što mu vrh do oblaka sezaše i srce mu visina zanese, 11 predadoh ga u ruke najmoćnijemu od svih naroda da učini s njime po zloći njegovoj, i odbacih ga. 12 Tuđinci, najokrutniji od narodâ, posjekoše ga i oboriše, grane mu padahu po gorama i svim dolinama, hvoje mu se po svim uvalama polomiše, svi se narodi zemlje od njegova hlada udaljiše, ostaviše ga! 13 Na njegovo oboreno stablo sve ptice nebeske sletješe!
Među njegovim se granama sve divlje zvijeri nastaniše! 14 Da se rastom svojim nijedno stablo pokraj vode više ne uzvisi i da vrh svoj među oblake ne uzdigne! I da se nijedno stablo koje pije vode u visinu svoju ne uzdaje! Jer su svi predani smrti, bačeni u podzemne krajeve, posred sinova ljudskih, s onima što slaze u jamu!’
15 Ovako govori Jahve Gospod: ‘U dan kad on siđe u podzemlje, u znak žalosti, zatvorih nad njim ponor i zaustavih rijeke njegove. I velike vode presahnuše te sav Libanon zbog njega u tugu zaogrnuh i sve se poljsko drveće zbog njega osuši! 16 Gromotom pada njegova potresoh narode kad ga strmoglavih u podzemlje s onima što u jamu siđoše! I u podzemnom se kraju utješi sve drveće edensko, najizabranije i najljepše u Libanonu, sve što je vodu ispijalo. 17 I ono, mišica njegova, i oni među narodima koji u hladu njegovu sjeđahu, siđoše s njim u podzemlje, k onima što mačem bijahu probodeni.
18 Na koga, dakle, među drvećem edenskim, naličiš svojom moći, slavom i veličinom? A sad si s njima oboren u podzemni kraj i s neobrezanima ležiš među onima što mačem bijahu probodeni. To je faraon i sve njegovo mnoštvo’ – riječ je Jahve Gospoda.«

32

1 Faraon uspoređen s krokodilom

Godine dvanaeste, dvanaestoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Jahvina: 2 »Sine čovječji, zaplači nad faraonom, kraljem egipatskim, i kaži mu: ‘Laviću narodâ, propao si!
Ti bješe kao krokodil u vodi,
bučio si u rijekama svojim,
nogama si vodu mutio,
valove joj podizao!’

3 Ovako govori Jahve Gospod:
‘Gle, razapet ću mrežu nad tobom
sa skupom mnogih naroda:
oni će te u mojoj mreži izvući.
4 Ostavit će te na zemlji,
tresnuti tobom o tlo.
Sve ptice nebeske na te ću pustiti
i zvijeri zemaljske tobom ću nahraniti!
5 Meso ću ti razbacat’ po gorama,
doline ću prekriti strvinom tvojom.
6 Istekom iz tebe zemlju ću napojiti,
krvlju tvojom po gorama,
i korita riječna njome napuniti.
7 A kada te utrnem,
nebesa ću potamniti
i zvijezde na njima ugasiti!
Oblakom ću sunce zastrijeti,
i mjesec svjetlošću neće svijetliti.
8 Sva ću svjetlila na nebu zbog tebe utrnuti
i mrak ću nad zemljom razastrijeti!’
– riječ je Jahve Gospoda.
9 ‘Ucvilit ću srca mnogih naroda kad izgnanike tvoje odvedem u zemlje tebi nepoznate. 10 Narode će mnoge strava uhvatiti, a njihovi će se kraljevi nad tobom užasnuti njima naočigled. I na dan pada tvojega svatko će za svoj život neprestano strepiti.’ 11 Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Mač kralja babilonskoga na te će se spustiti. 12 Tvoje ću mnoštvo pobiti mačevima junaka, najljući od svih naroda opustošit će ponos Egipta i sve mnoštvo njegovo zatrijeti. 13 Svu ću stoku njegovu uništiti pokraj voda obilnih. Ljudska ih noga više neće gaziti niti će ih životinjski papak mutiti. 14 Onda ću im vode opet stišati i učinit ću da im rijeke kao ulje teku!’ – riječ je Jahve Gospoda.
15 ‘Kad zemlju egipatsku opustošim, kad bude opljačkano što je na njoj, kad udarim sve žitelje njezine, znat će da sam ja Jahve. 16 Tužaljka je to koja će se naricati. Naricat će je kćeri naroda. Naricat će je nad Egiptom i nad svim njegovim mnoštvom’ – riječ je Jahve Gospoda.«

17 Faraonov silazak u carstvo mrtvih

Godine dvanaeste, prvoga mjeseca, petnaestoga dana, dođe mi riječ Jahvina: 18 »Sine čovječji, nariči za egipatskim mnoštvom, gurni ga, njega i kćeri naroda slavnih, u podzemni kraj, k onima što siđoše u jamu. 19 Od koga si bolji? Siđi i počini s neobrezanima.
20 Oni će pasti među one što ih mač pokosi. Ležaj će dobiti sa svim mnoštvom. 21 Najhrabriji junaci govorit će mu iz srca podzemlja: ‘Ti i pomoćnici tvoji siđite i počinite s neobrezanima, mačem pokošenima!’
22 Ondje je i Asirac i sva njegova gomila oko groba njegova – svi pobijeni, mačem pokošeni. 23 Grobovi im leže na dnu jame i sva mu je gomila oko grobova njegova – svi, nekoć užas u zemlji živih, sada pobijeni, mačem pokošeni.
24 Ondje Elam i sve mnoštvo njegovo oko groba njegova – svi pobijeni, mačem pokošeni, neobrezani u podzemni kraj mrtvih siđoše: nekoć užas u zemlji živih, snose sad sramotu svoju s onima što u jamu siđoše. 25 Usred pobijenih ležaj smjestiše njemu i mnoštvu oko groba njegova – sve neobrezani, mačem probodeni: nekoć užas u zemlji živih, snose sad sramotu svoju s onima što u jamu siđoše, među pobijene položeni.
26 Ondje je Mešek i Tubal i sve mnoštvo njegovo, s grobovima oko groba njegova – svi neobrezani, mačem probodeni, nekoć užas u zemlji živih. 27 Ne leže s junacima davno palima, u podzemlje siđoše s oružjem, s mačem pod glavom i sa štitom na kostima, jer bijahu užas junacima u zemlji živih. 28 I ti ćeš ležati usred neobrezanih, mačem pokošenih.
29 Ondje je Edom i svi njegovi kraljevi i knezovi: unatoč svojemu junaštvu, i oni leže zajedno s onima što su mačem pokošeni, s neobrezanima, s onima koji u jamu siđoše.
30 Ondje su knezovi sjevera i svi Sidonci, i oni siđoše među probodene. Unatoč užasu svojega junaštva, leže neobrezani, s mačem probodenima, snoseći svoju sramotu s onima što u jamu siđoše.
31 Vidjet će ih faraon i utješit će se zbog svog mnoštva – faraon i sva vojska njegova mačem pokošena«, riječ je Jahve Gospoda! 32 »?Jer je zadavao strah u zemlji živih, faraon i sve mnoštvo njegovo leže s neobrezanima, s mačem pokošenima« – riječ je Jahve Gospoda.

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:05 Glazba
19:15 Vijesti, obavijesti i najava programa
19:30 Hrvatski martirologij XX. stoljeća; Molitva sv. Mihaelu Arkanđelu
19:40 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.