bibija_365_1-min.png

 

 Ezr 1-3


1

 1 I. POVRATAK IZ PROGONSTVA I OBNOVA HRAMA

Povratak sionista

Prve godine perzijskoga kralja Ki- ra, da bi se ispunila riječ Jahvina objavljena na Jeremijina usta, nadahnu Jahve perzijskoga kralja Kira te on objavi po svemu svojem kraljevstvu, usmeno i pismeno: 2 »Ovako veli perzijski kralj Kir: ‘Sva zemaljska kraljevstva dade mi Jahve, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, u Judeji. 3 Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim! Neka ide u Jeruzalem u Judeji i neka gradi dom Jahvi, Bogu Izraelovu, Bogu koji stoluje u Jeruzalemu. 4 I gdje god se još zadržao ostatak toga naroda, neka ga stanovništvo mjesta u kojima boravi podupre srebrom i zlatom, imanjem i stokom i dragovoljnim prinosima za dom Božji u Jeruzalemu.’«
5 Tada ustadoše glavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i leviti, i svi kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi dom Jahvin u Jeruzalemu. 6 I svi su im susjedi pomagali: srebrom, zlatom, darovima u naravi, stokom, dragocjenostima mnogim, osim svega što su dragovoljno prilagali.
7 Kralj Kir iznese posuđe Jahvina doma koje Nabukodonozor bijaše odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga. 8 Kir, kralj perzijski, uruči ga Mitredatu, rizničaru, koji ga izbroji judejskom knezu Šešbasaru. 9 Evo njegova popisa. Zlatnih zdjela: trideset; srebrnih zdjela: tisuću i dvadeset devet; 10 zlatnih čaša: trideset; srebrnih čaša: četiri stotine i deset; ostalog posuđa: tisuću. 11 Svega zlatnog i srebrnog posuđa: pet tisuća i četiri stotine. Sve je to odnio Šešbasar kada se sužnji vraćahu iz Babilona u Jeruzalem.

 

2

1 Popis sionista

Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 2 Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana.
Evo popisa ljudi od naroda Izraelova: 3 sinovi Paroševi: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva; 4 sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva; 5 Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet; 6 sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuće osam stotina i dvanaest; 7 Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 8 sinovi Zatuovi: devet stotina četrdeset i pet; 9 Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset; 10 Banijevi sinovi: šest stotina četrdeset i dva; 11 Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri; 12 sinovi Azgadovi: tisuću dvije stotine dvadeset i dva; 13 Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest; 14 sinovi Bigvajevi: dvije tisuće pedeset i šest; 15 Adinovi sinovi: četiri stotine pedeset i četiri; 16 sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam; 17 Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri; 18 sinovi Jorini: stotinu i dvanaest; 19 Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri; 20 sinovi Gibarovi: devedeset i pet; 21 ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri; 22 ljudi iz Netofe: pedeset i šest; 23 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 24 ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva; 25 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri; 26 ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan; 27 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 28 ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri; 29 nebonski sinovi: pedeset i dva; 30 sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest; 31 sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 32 Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset; 33 sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet; 34 sinovi Jerihona: tri stotine četrdeset i pet; 35 sinovi Senajini: tri tisuće šest stotina trideset.
36 Svećenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 37 sinovi Imerovi: tisuću pedeset i dva; 38 Pašhurovi sinovi: tisuću dvije stotine četrdeset i sedam; 39 sinovi Harimovi: tisuću i sedamnaest.
40 Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i četiri.
41 Pjevači: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.
42 Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet.
43 Netinci – sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi, 44 Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi, 45 sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi, 46 Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi, 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini, 48 Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi, 49 sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi, 50 Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi, 51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi, 52 Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi, 53 sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi, 54 Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.
55 Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini, 56 Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi, 57 sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.
58 Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.
59 Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla: 60 sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini – njih šest stotina pedeset i dva.
61 A od svećeničkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja – onoga koji je uzeo za ženu jednu kćer Barzilaja Gileađanina te se prozvao tim imenom. 62 Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izlučeni iz svećeništva. 63 I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za urim i tumim.
64 Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset duša, 65 ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica. 66 Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet, 67 deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset.
68 Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za dom Božji da bi se podigao na svome mjestu. 69 Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina. 70 Svećenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevači, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima. 

3

1 Obnova bogoslužja

Kad je došao sedmi mjesec – sinovi su Izraelovi bili već u svojim gradovima – sabrao se sav narod kao jedan čovjek u Jeruzalemu. 2 Tada Ješua, sin Josadakov, sa svojom braćom svećenicima, i Zerubabel, sin Šealtielov, sa svojom braćom, počeše graditi žrtvenik Bogu Izraelovu da bi prinosili paljenice, kako je pisano u Zakonu Mojsija, čovjeka Božjeg. 3 I podigoše žrtvenik na starome mjestu – iako su bili u strahu od naroda u zemlji – i prinosili su paljenice Jahvi, paljenice jutarnje i večernje; 4 i slavili su Blagdan sjenica, kako je pisano: prinosili su svakodnevno broj paljenica propisan za svaki dan. 5 Osim toga prinosili su svakidašnje paljenice, zatim žrtve određene za mlađak i za sve blagdane Jahvine i za sve one koji su htjeli dragovoljno žrtvovati Jahvi. 6 Od prvoga dana u sedmom mjesecu počeli su prinositi Jahvi žrtve paljenice, premda još nisu bili položeni temelji svetišta Jahvina.
7 I dadoše novac kamenarima i drvodjelcima; Sidoncima i Tircima poslaše hranu i piće i ulje da dovezu drva cedrova s Libanona do Jafe po dopuštenju perzijskoga kralja Kira.
8 A druge godine poslije njihova dolaska k domu Božjemu u Jeruzalemu, drugoga mjeseca kako su Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, s ostalom svojom braćom svećenicima, levitima i sa svim narodom koji se iz ropstva vratio u Jeruzalem počeli graditi, postavili su levite od dvadeset godina naviše da upravljaju poslovima oko doma Jahvina. 9 Ješua, njegovi sinovi i braća njegova Kadmiel, Binuj i Hodavja bijahu postavljeni da kao jedan upravljaju poslenicima na gradnji doma Božjega.
10 Kad su zidari bili postavili temelje svetišta Jahvina, postavili su se svećenici u svečanim odjećama, s trubama, a tako i leviti, sinovi Asafovi, s cimbalima da slave Jahvu prema odredbama Davida, kralja Izraelova. 11 I pjevahu Jahvi hvalu i slavu: »Jer je dobar, jer je vječna njegova ljubav prema Izraelu.« I sav je narod klicao hvaleći Jahvu, jer je dom Jahvin bio postavljen na svoje temelje. 12 Zaista, mnogi svećenici, mnogi leviti i glavari obiteljski i starješine, koji su svojim očima vidjeli temelje prijašnjega Hrama, plakahu iza glasa, a mnogi opet snažno klicahu od radosti. 13 I tako nitko nije mogao razlikovati radosno klicanje od plača u narodu; jer je narod glasno klicao i vika se čula vrlo daleko.


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

11:15 Glazba
11:35 Virovitička panorama - ur. i vod.: Božidar Biondić
11:50 Glazba
12:00 Kraljice Neba; Molitva - Srednji čas

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Danas je 124. rođendan Danice Širole - Tko je bila "hrvatska Mala Terezija"?

Danas je 124. rođendan Danice Širola. Tko je bila Danica? Djevojka, učiteljica, koja je silno željela stupiti u samostan. Rođena je u Karlovcu 18....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.